Brief
Porozmawiajmy

Obowiązek informacyjny

Administratorem Pana/Pani danych jest Brandrocket z siedzibą przy ul. Cyfrowej 6, 71-441 Szczecin. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email rodo@brandrocket.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 1. dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia/wykonywania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym Administratora zamierza zawrzeć lub zawarł umowę;
 2. podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
 3. przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr IP,
 4. dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  • firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi outsourcingu:
   • oprogramowania informatycznego,
   • prawnego,
   • telekomunikacyjnego,
   • podatkowego;
 5. informujemy, że Pani/Pan ma prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Klientem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;
 7. dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej;
 8. dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń, w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

Dane będą przetwarzane do momentu ustania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upłynięcia okresu 2 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora w sytuacji.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora, prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani / dostarczył Pan administratorowi tj. do otrzymania od Administratora Pani / Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu Administratorowi danych.

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Brandrocket, ul Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin NIP 8512739250, REGON 320940132